SỔ TIME ĐEN ĐỎ

SỔ TIME ĐEN ĐỎ (100 X 150, 160 trang)

17,000
160 trang
  • 160 trang
100 X 150
  • 170 X 240
  • 160 X 220
  • 150 X 210
  • 135 X 195
  • 100 X 150

GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO

GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO