SỔ MAY BÌA BỒI KHỔ A4 (36 dòng)

SỔ MAY BÌA BỒI KHỔ A4 (36 dòng) (210 X 300, 200 trang)

22,000
200 trang
  • 500 trang
  • 420 trang
  • 360 trang
  • 320 Trang
  • 260 trang
  • 200 trang
210 X 300
  • 210 X 300

KT 210X300, BÌA IVORY BỒI, ĐL60G/M2, ĐT 90-92ISO

KT 210X300, BÌA IVORY BỒI, ĐL60G/M2, ĐT 90-92ISO, vở may chỉ giữa chắc chắn